Saturday, January 28

गुठी तैनाथी जग्गा र पोखरी वहाल व्यवस्था सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

 

 

आ प्र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्वन्धी सूचना

Guthi-Sansthan-Open-Internal-Competition-Exam-Schedule-From-Magh-07-2076-1.pdf (2147 downloads)